Regulamin

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości jesteśmy do dyspozycji pod adresem e-mail info@jakjesz.pl lub numerem telefonu 600875179 . Nasz dział obsługi klienta pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 15:00. 

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu i Serwisu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Administratora i Użytkownika. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Administrator zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).
 2. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem.
 3. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie pod adresem elektronicznym w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Podstawowe definicje:
Lp. Wyrażenie Znaczenie
1.
Regulamin
Regulamin Sklepu Internetowego oraz Serwisu
2.
Administrator lub Sprzedawca
ANNA JABŁOŃSKA, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Naturalna Zmiana ANNA JABŁOŃSKA, ul. Kadrowa 17, 04-421 Warszawa, NIP 1131414085, REGON 017273532, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
3.
Użytkownik
osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny z Administratorem w zakresie działalności Sklepu i Serwisu. Użytkownik to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;
4.
Konsument:
Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Administratorem czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
5.
Usługa Elektroniczna
usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu;
6.
Sklep lub Sklep Internetowy
Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym http://jakjesz.pl, w ramach którego Użytkownik zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza internetem lub w przypadku wykupienia Abonamentu za pomocą założonego konta w Serwisie.
7.
Konto
Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;
8.
Towar
Towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;
9.
Umowa
umowa na odległość, dotycząca zakupu Usługi lub Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Użytkownika Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Administratora;
10.
Formularz
skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Sklepie;
11.
Zamówienie
dyspozycja zakupu Towaru lub Usługi złożona przez Użytkownika za pomocą środków komunikacji technicznej;
12.
Dostęp do Usług
Usługa Elektroniczna polegająca na udostępnieniu przez  Usługodawcę treści kursów, szkoleń, coachingu związanych z poszczególnymi Usługami, za pośrednictwem Serwisu oraz przesyłaniu powiadomień i udostępnieniu konta Użytkownika
13.
Serwis
strona internetowa wraz ze wszystkimi podstronami
14.
Dzień Roboczy
każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
15.
Newsletter
Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie;
16.
Opinie
indywidualne i subiektywne wypowiedzi (opinie, komentarze) wyrażone przez Użytkownika.
17.
Dostawca systemu płatności
Wskazani w niniejszym Regulaminie operatorzy systemu płatności, odpowiadający za prawidłowość realizacji usługi przekazu płatności dokonanych przez Użytkownika na rzecz Administratora.
18.
Domeny Sklepy i Serwisy
Tych domen dotyczy niniejszy Regulamin: www.jakjesz.pl; kurs.jakjesz.pl; promocje.jakjesz.pl; www.talerzedietetyczne.pl
19.
Usługa
Usługa to inaczej Usługi Cyfrowe –czyli e-booki kursy, szkolenia, coaching, pozwalające Kupującemu na:
1. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;
2. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Kupującego lub innych użytkowników Usługi Cyfrowej;
3. inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;
Usługi cyfrowe zawierają Treści Cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej oraz Treści Użytkownika – treści, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta lub PNPK w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych.

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 1. Dane Administratora do kontaktu z Użytkownikiem: adres poczty elektronicznej info@jakjesz.pl. Numer telefonu: +48 600 875179
 2. Administrator oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:
  1. Sklep Internetowy,
  2. Newsletter,
  3. Opiniowanie (komentowanie),
  4. Konto.
 1. Administrator świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
 2. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Użytkownika komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
 3. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 4. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Administrator podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Administrator wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 5. Z uwagi na to, że Serwis stanowi system informatyczny zarządzany przez Sprzedawcę, Sprzedawca może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Serwisu oraz świadczenie Usług Elektronicznych na jak najwyższym poziomie.W ramach rozwoju Serwisu Sprzedawca może w szczególności:
  – dodawać nowe funkcje oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcje w ramach Serwisu;
  – wprowadzić Serwis na inny rodzaj urządzeń, np. na urządzenia przenośne;
  – udostępnić aplikację związaną ze Serwisem.
 6. Zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez internet. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z bezpłatnych Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Użytkownika. W takim przypadku umowa o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
 7. Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Administrator przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:
  1) Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:
  a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkowników i innych osób, których dane dotyczą;
  b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
  2) Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
  3) Administrator zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Użytkownikom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.
 3. Administrator gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:
  1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 4. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Administratora lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Administratora.
 5. Administrator zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.
 6. W związku z działalnością gospodarczą Sprzedawca korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonywania umów. Dane osobowe mogą być przekazywane:
  1) firmie hostingowej,
  2) dostawcy oprogramowania do obsługi Sklepu,
  3) dostawcy usług internetowych,
  4) firmom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe,
  5) dostawcy platformy płatności elektronicznych,
  6) dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
  7) podmiotom świadczącym obsługę księgową lub prawną.
 7.  Sprzedawca może – poza innymi przypadkami wynikającymi z przepisów prawa – przetwarzać następujące dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy:
  1) nazwisko i imiona Klienta;
  2) stały adres zamieszkania;
  3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
  4) adresy poczty elektronicznej Klienta;
  5) numer telefonu.
 8. Sprzedawca może przetwarzać, za zgodą Klienta i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę, inne dane dotyczące Klienta, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE

1 Konto.

 1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Użytkownika. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.
 2. Konto umożliwia Użytkownikowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień, przeglądanie historii Zamówień oraz korzystania z Serwisu.
 3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: info@jakjesz.pl.

  2. Newsletter

 1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Użytkownikowi zamówionych informacji.
 2. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Użytkownika, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
 3. Na adres poczty elektronicznej Użytkownika przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.
 4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 5. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: info@jakjesz.pl.
 6. Podmiotami obsługującymi wysyłkę Newslettera są:
 7. Szczegóły nt. polityki prywatności związanej z Newsletterem znajdują się na stronie:https://talerzedietetyczne.pl/polityka-prywatnosci/

 3. Opinie

 1. Administrator umożliwia Użytkownikom zamieszczanie na stronie Sklepu oraz w Serwisie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Użytkownika, w szczególności dotyczących Towarów i Usług.
 2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 3. Korzystanie z usługi jest możliwe anonimowo.
 4. Administrator może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie.

 ROZDZIAŁ 5. SPRZEDAŻ

1. Towary

 1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad.
 2. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.
 3. Gwarancja na Towary nie jest udzielana, usługi posprzedażowe nie są świadczone.
 4. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.
 5. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Serwisie lub bez rejestrowania Konta w Serwisie (gościnne zakupy).
 6. Użytkownik zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.
 7. Użytkownik podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
 8. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 9. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Użytkownik poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca wyśle Użytkownikowi na wskazany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.
 10. Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia.
 11. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 dnia do 3 dni roboczych. Przeważnie zamówienia są wysyłane jeszcze tego samego dnia. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania zamówienia (kompletowanie oraz pakowanie zamówienia, a w wybranych przypadkach wykonanie Towaru) oraz czas dostawy zamówienia zależny od wybranego sposobu doręczenia.
 12. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w ust. 11 terminie, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania.

2. Usługi

1. Kursy, szkolenia, coaching on-line

 1. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Serwisie.
 2. Zamówienie Usługi może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty.
 4. Użytkownik podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
 5. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 6. Usługi obejmują dostęp do poszczególnych treści wraz z pomocami dydaktycznymi.
 7. Z chwilą dokonania wyboru płatności za Usługę (kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – jeżeli jest dostępny) przy wybranym sposobie płatności pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem zawarta zostaje umowa, której przedmiotem jest dostęp do treści zadań i testów zawartych w poszczególnych Usługach.
 8. Przed kliknięciem przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty„ Użytkownik wyraża zgodę na spełnianie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (14 dni liczonych od chwili dostępu do świadczenia) i w związku z tym jest poinformowana/y przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
 9. Niezwłocznie po zawarciu umowy Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Użytkownika potwierdzenie zawarcia umowy.
 10. Usługa zostanie udostępniona Użytkownikowi niezwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty.
 11. Dla Użytkownika zostanie utworzone konto w ramach platformy kursowej, a dane dostępowe zostaną przesłane w ramach wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 12. Dostarczenie treści cyfrowej w całości Użytkownika następuje z chwilą zalogowania się przez Użytkownika do platformy kursowej. Z tą chwilą również uważa się usługę dostarczenia treści cyfrowej w postaci kursu on-line za wykonaną w całości.
 13. Dostęp jest przyznawany dożywotnio. Każdy zakupiony kurs będzie dostępny w ramach konta na platformie do końca działalności Serwisu. W przypadku planowanego zamknięcia platformy Sprzedawca zobowiązuje się do udostępniania opcji pobrania materiałów wideo na dysk urządzenia Użytkownika
 14. Sprzedawca może wprowadzić ograniczenia czasowe w zakresie dostępu do danej Treści Cyfrowej (np. dostęp do danej Treści Cyfrowej będzie możliwy tylko przez 3 miesiące). W przypadku wprowadzenia ograniczeń czasowych Sprzedawca wyraźnie wskazuje Użytkownika, przez jaki czas Użytkownika będzie posiadał dostęp do danej Treści Cyfrowej w ramach zawartej Umowy.
 15. Treść Cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść Cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści Cyfrowej lub pobranie Treści Cyfrowej, zostały udostępnione Użytkownikowi lub fizycznemu albo wirtualnemu urządzeniu, które Użytkownik wybrał samodzielnie w tym celu albo gdy Użytkownik lub takie urządzenie uzyskali dostęp do Treści Cyfrowej.
 16. Sprzedawca dostarcza Treści Cyfrowe w wersji obowiązującej na dzień dostarczenia Treści Cyfrowej i nie zapewnia Aktualizacji po dniu dostarczenia Treści Cyfrowej — chyba że w opisie Treści Cyfrowych zostanie wyraźnie wskazane, że Treść Cyfrowa obejmuje także Aktualizacje Treści Cyfrowych w późniejszym terminie.
 17. Z zastrzeżeniem przepisów o dozwolonym użytku, Użytkownika może wykorzystywać Treści Cyfrowe wyłącznie na potrzeby własne. Użytkownik w żadnym przypadku nie ma prawa do udostępniania lub sprzedaży Treści Cyfrowych ani jakichkolwiek ich opracowań pod własnym oznaczeniem, włączania Treści Cyfrowych lub ich fragmentów do własnych produktów lub usług, które udostępnia lub sprzedaje oraz innych podobnych działań zarobkowych z użyciem Treści Cyfrowych.
 18. Jeżeli Użytkownik będzie chciał wykorzystać Treści Cyfrowe w swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest zobowiązany zwrócić się do Sprzedawcy o udzielenie licencji na daną Treść Cyfrową poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy. W celu zawarcia takiej umowy Użytkownik powinien zwrócić się do Sprzedawcy z propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując Sprzedawcę w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z Treści Cyfrowych, oraz o zakładanym czasie korzystania. Po otrzymaniu takiej propozycji Sprzedawca przedstawi ofertę zgodnie z własną polityką licencyjną.
 19. W przypadku, gdy Kupujący uzyskuje dostęp do zakupionych Treści Cyfrowych poprzez konto użytkownika, zakazane jest:
  1. dzielenie konta użytkownika z innymi osobami lub udostępnianie danych dostępowych do konta użytkownika innym osobom,
  2. podejmowanie prób nieautoryzowanego uzyskania dostępu do Treści Cyfrowych, które nie zostały przypisane do konta Użytkownika w wyniku ich zakupu,
  3. podejmowanie działań mających negatywny wpływ na funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, w ramach którego funkcjonuje konto użytkownika, w szczególności poprzez różnego rodzaju techniki hakerskie, złośliwe oprogramowanie itp.
  4. podejmowanie prób pobierania Treści Cyfrowych na własny nośnik, podczas gdy Sprzedawca nie zapewnia takiej możliwości,
  5. wykorzystywanie konta Użytkownika do prowadzenia działań marketingowych,
  6. korzystanie z funkcji dostępnych w ramach konta użytkownika w sposób naruszający dobra osobiste innych osób lub godzący w dobre obyczaje.
 20. Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania zmian w zakresie Treści Cyfrowych w trakcie trwania Umowy, z wyjątkiem Treści Cyfrowych, które są dostarczane w sposób jednorazowy. Zmiany w zakresie Treści Cyfrowych, które zostały nabyte przez Konsumenta, mogą być dokonywane z zachowaniem poniższych wymogów:
   1. zmiany w Treściach Cyfrowych mogą być dokonywane wyłącznie z uzasadnionych przyczyn, w szczególności takich jak usunięcie usterek, dostosowanie Treści Cyfrowych do potrzeb Użytkownika, dostosowanie Treści Cyfrowych do zmian prawnych lub decyzji sądów i organów;
   2. zmiany w Treściach Cyfrowych nie mogą wiązać się z kosztami po stronie Użytkownika;
   3. Sprzedawca poinformuje Użytkownika w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie;
   4. jeżeli zmiana w Treściach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Użytkownika do Treści Cyfrowych lub korzystanie z nich, Sprzedawca jest zobowiązany poinformować Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni, na trwałym nośniku, o właściwościach i terminie wprowadzenia zmiany, a także uprawnieniach związanych z tymi zmianami;

2. E-booki

 1. Realizacja zamówienia obejmującego e-booki następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej link oraz instrukcję postępowania z otrzymanym linkiem, tak by ułatwić dostęp do zakupionej treści.
 2. Kliknięcie w link umożliwi Kupującemu pobranie zamówionej przez niego książki w wybranym przez niego formacie.

 3. Płatności

 1. Wszystkie ceny Towarów i Usług podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich. Cena Towaru może nie uwzględniać kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru lub Usługi podana w chwili złożenia przez Użytkownika Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
 2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Użytkownik. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Użytkownika co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.
 3. Użytkownik może wybrać formę płatności:
  • przelew tradycyjny – zapłata
  • zapłata za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24 – zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Użytkownik powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu Przelewy24. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Użytkownika w systemie płatności.
  • Dane Grupy:
  • PayPro SA Kanclerska 15, 60-327 Poznań  NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł
  • DialCom24 Sp. z o.o.m Kanclerska 15, 60-327 Poznań , NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł. Nadzór nad wykonywaniem działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego

Skorzystanie z wybranego przez Użytkownika systemu płatności wymaga uprzedniego  zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu udostępnianego Użytkownikowi przez danego Dostawcę usług  przekazu płatności przed dokonaniem płatności oraz postępowania według zasad określonych w tym Regulaminie.

Płatności online realizowane są w ten sposób, że po wybraniu formy płatności, Użytkownik zostaje przekierowany do systemu transakcyjnego Dostawcy systemu płatności/banku. Po zalogowaniu się Użytkownik otrzymuje gotowy formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy.

 1. Na każdy sprzedany Towar i Usługę, dowodem zakupu jest potwierdzenie transakcji wyciągiem z konta bankowego.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia Kupującym rabatów, obniżek lub innych preferencji związanych z Ceną według własnego wyboru, w szczególności w ramach organizowanej akcji promocyjnej. Szczegóły akcji promocyjnych określają odrębne regulaminy akcji promocyjnych. Kupującemu nie przysługuje prawo żądania rabatów, obniżek lub innych preferencji, które nie wynikają z akcji promocyjnej.
 4. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Usług Sprzedawca obok informacji o obniżonej Cenie zamieszcza również informację o najniższej Cenie tych Usług, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dane Usługi są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Cenie Sprzedawca zamieszcza również informację o najniższej Cenie tych Usług, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tych Usług do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

4. Dostawa Towaru

 1. Towar wysyłany jest na adres wskazany przez Użytkownika w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej. Paczka wysyłana powinna zostać dostarczana nie później niż w drugim dniu roboczym po dniu  nadania. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone do 1000 zł.
 3. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Użytkownikowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Sprzedawca wskazuje, że:
  1. z chwilą wydania Towaru Użytkownikowi lub przewoźnikowi na Użytkownika przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,
  2.  przyjęcie przesyłki z Towarem przez Użytkownika bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:
   • a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
   • b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
   • c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
   • d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.
 5. Prosimy o zapoznanie się z sugestiami jak odbierać towar zamówiony na odległość na stronie  PORADY PRZY ZAKUPACH. Niniejsze postanowienie w żaden sposób nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień Konsumenta np. co do prawa zgłoszenia reklamacji i ma jedynie na celu pomoc Sklepowi internetowemu w ustaleniu szkody i osoby za nią odpowiedzialnej. Zgłoszenie uszkodzenia przesyłki nie jest uzależnione od protokołu sporządzonego przez kupującego przy kurierze. Konsument ma prawo dokładnego zapoznania się z zamówieniem.
 6. Towary na zasadach określonych w Serwisie i niniejszym Regulaminie wysłane są jedynie do adresatów w Polsce lub na terenie innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Wysyłka Towaru do adresata poza wskazanym obszarem wymaga odrębnego uzgodnienia warunków.

  5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta

 1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
 2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru lub Usługi.
 3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 4. Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.).

ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOTYCZĄCA TOWARU

 1. Dostarczenie Towaru w ramach realizacji wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi.
 3. Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail reklamacje@jakjesz.pl . Jeśli Konsument nie wie jak skonstruować zgłoszenie o wadach towaru, zgłoszenie może przesłać dla przykładu na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, co stanowi tylko i wyłącznie ułatwienie dla procesu reklamacji, nie stanowi żadnego wymogu korzystania z w/w wzorca dla skuteczności reklamacji.
 4. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Konsumenta w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
 5. Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Towaru na nowy.

ROZDZIAŁ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOTYCZĄCA USŁUG

 1. Sporządzenie przez Administratora Usług (kursów, szkoleń, coachingu), dokonywane jest na podstawie ograniczonego zasobu informacji o Użytkowniku. Administrator nie dysponuje wywiadem medycznym ani wynikami badań Użytkownika, w szczególności Administrator nie posiada danych dotyczących: zaleceń lekarskich co do schorzeń lub urazów Użytkownika, stąd też przed przystąpieniem do Programu należy skonsultować się z lekarzem, fizjoterapeutą lub trenerem personalnym, który oceni ryzyko i dopuszczalność stosowania poszczególnych Usług przez konkretnego Użytkownika.
 2. Wielość czynników wpływających na skuteczność Usług powoduje, że Administrator nie daje gwarancji, że ich zastosowanie przyniesie zamierzony rezultat lub nie spowoduje wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych należy zaprzestać dalszego treningu i skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego typu urazy i schorzenia powstałe w wyniku stosowania w/w Usług.
 3. Efekty stosowania Usług przez różnych Użytkowników mogą się różnić.
 4. Serwis nie jest źródłem wiedzy medycznej i informacje zawarte w nim lub w Usługach nie są poradami medycznymi i nie mogą być traktowane jako substytut konsultacji lekarza lub fizjoterapeuty.
 5. Administrator nie dysponuje informacjami o stanie zdrowia Użytkowników, w związku z czym go nie kontroluje. Użytkownicy powinni samodzielnie dbać o swój stan zdrowia, w tym poddawać się odpowiednim badaniom lekarskim.

ROZDZIAŁ 8. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Reklamacje Towaru

 1. Reklamacje Użytkownik powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: reklamacje@jakjesz.pl. Użytkownik może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnego w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.
 2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Użytkownik powinien niezwłocznie złożyć u Kuriera, a nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.
 3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Użytkownika, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 7 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 5. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.

2. Reklamacje Usług on-line

 1. Każdemu Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu lub wykonaniem Umowy. W celu ułatwienia Konsumentowi realizacji uprawnień związanych z odpowiedzialnością Sprzedawcy za zgodność Treści Cyfrowych z Umową, Sprzedawca przygotował wzór formularza reklamacyjnego, którym Konsument może się posłużyć. Wzór dostępny jest w załącznikach na dole strony.
 2. Reklamacje należy zgłaszać do Sprzedawcy na adres reklamacje@jakjesz.pl
 3. Reklamacje Konsumenta rozpatrywane będą na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Konsumenta na kontakt podany przez Konsumenta podczas składania reklamacji.
 5. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści Cyfrowych zgodnie z Umową, Konsument może złożyć reklamację, w której wezwie Sprzedawcę do dostarczenia Treści Cyfrowych. Jeżeli pomimo tego wezwania Sprzedawca nie dostarczy Treści Cyfrowych niezwłocznie lub w dodatkowym terminie umówionym pomiędzy Stronami, Konsument może odstąpić od Umowy. Konsument może odstąpić od Umowy bez wzywania Sprzedawcy do dostarczenia Treści Cyfrowych, gdy:
 1. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności będzie wyraźnie wynikać, że Sprzedawca nie dostarczy Treści Cyfrowych;
 2. Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści Cyfrowych miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.

3. Zgłoszenie błędu w funkcjonowaniu Serwisu

 1. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w możliwie krótkim terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkownika.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownik może zgłosić wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@jakjesz.pl.
 3. Zgłaszając błąd systemu Użytkownik powinien podać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

4. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma między innymi możliwość:
 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej Umowy,
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 2. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
  1. możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
  2. możliwość prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora.

ROZDZIAŁ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Użytkownika może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).
 2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
 3. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym w załączniku na stronie Sklepu.
 4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, m. innymi:
  • o świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy  i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Administrator nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  • w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której Towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

1. Odpowiedzialność za zgodność Treści Cyfrowych z Umową

 1. Rękojmia za wady Treści Cyfrowych, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wyłączona w przypadku Umów, które są zawierane przez Kupujących innych niż Konsument.
 2. Do Umów, które są zawierane przez Konsumenta, stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność Treści Cyfrowych z Umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta za zgodność Treści Cyfrowych z Umową. Zgodność Treści Cyfrowych z Umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.
 4. W przypadku Treści Cyfrowych:
  1. dostarczanych jednorazowo lub w częściach — Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili;
  2. dostarczanych w sposób ciągły — Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane.
 5. W przypadku, gdy Sprzedawca dostarcza Treści Cyfrowych w sposób ciągły, Treści Cyfrowych powinny być zgodne przez czas ich dostarczania zgodnie z Umową.

2. Doprowadzenie Treści Cyfrowych do zgodności z Umową

 1. Jeżeli Treści Cyfrowych są niezgodne z Umową, Konsument może żądać doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową.
 2. Jeżeli doprowadzenie Treści Cyfrowych do zgodności z Umową jest niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową.
 3. Sprzedawca doprowadza Treści Cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 21 dni, od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Treści Cyfrowych z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.
 4. Koszty doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.

3.Obniżenie Ceny lub odstąpienie od Umowy w przypadku niezgodności Treści Cyfrowych z Umową

 1. Jeżeli Treści Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;
  3. brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;
  4. brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków, o których mowa w Rozdz.9 ust.1 pkt 1;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści Cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 2. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Treści Cyfrowych niezgodnych z Umową pozostaje do wartości Treści Cyfrowych zgodnych z Umową. Jeżeli Treści Cyfrowych są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu Ceny należy uwzględnić czas, w którym Treści Cyfrowych pozostawały niezgodne z Umową.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu Ceny.
 4. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Treści Cyfrowych są dostarczane w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest istotny.

4. Rozliczenie z Konsumentem w przypadku odstąpienia od Umowy

W sytuacji, gdy Konsument odstąpi od Umowy:

 1. w ramach uprawnień wynikających z rękojmi konsumenckiej za niezgodność Treści Cyfrowych z Umową;
 2. w przypadku niedostarczenia przez Sprzedawcę Treści Cyfrowych, pomimo wezwania ze strony Konsumenta,

do rozliczeń pomiędzy Stronami stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.

 1. Jeżeli Sprzedawca dostarczył Treść Cyfrową na nośniku materialnym, Sprzedawca może zażądać zwrotu tego nośnika najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, a Konsument jest zobowiązany zwrócić nośnik niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni, na koszt Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej Treściom Cyfrowym niezgodnym z Umową albo Treściom Cyfrowym, w odniesieniu do których odpadł obowiązek ich dostarczenia na skutek odstąpienia od Umowy. Jednocześnie Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treści Cyfrowych były niezgodne z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Konsument faktycznie z nich korzystał.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu należnej Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Zwrot Treści Użytkownika

Po odstąpieniu od Umowy Sprzedawca nie może wykorzystywać Treści Użytkownika, z wyjątkiem Treści Użytkownika, które:

 1.  są użyteczne wyłącznie w związku z Treściami Cyfrowymi;
 2. dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych;
 3. zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
 4. zostały wytworzone wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 5. Na żądanie Konsumenta Sprzedawca udostępni na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, Treści Użytkownika, które zostały wytworzone lub dostarczone w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych. Obowiązek ten nie dotyczy zwrotu Treści Użytkownika, o których mowa w pkt 1 – 3.

6. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Konsumenta jest Sprzedawca.
 2. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies.
 3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://talerzedietetyczne.pl/polityka-prywatnosci/

ROZDZIAŁ 10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Administratora.
 2. Adresy stron, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość stron internetowych stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
 3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze stron bez zgody właściciela jest zabronione.

ROZDZIAŁ 11. OPINIE

 1. Sprzedawca może udostępnić Konsumentowi możliwość zamieszczania opinii o Serwisie, Sprzedawcy lub Towarach — w ramach Serwisu lub serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
 2. Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu ze Serwisu, w szczególności po zawarciu Umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie.
 3. Kupujący powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
 4. Zakazane jest zamieszczanie opinii:
 • bez uprzedniego skorzystania ze Serwisu;
 • na temat Treści Cyfrowych, z których Konsument nie korzystał lub których nie nabył,
 • wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;
 • przez opłaconych użytkowników, w szczególności w celu sztucznego podwyższenia oceny Treści Cyfrowej.
 1. Sprzedawca może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Konsumenta, którzy rzeczywiście korzystali z Treści Cyfrowej lub nabyli Treść Cyfrową. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Konsumenta dotyczących zamieszczonych opinii, Konsument może zgłosić Sprzedawcy opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Konsumenta Sprzedawca podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.
 2. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Sprzedawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.

 ROZDZIAŁ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Użytkownikami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Użytkownikiem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany Cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Konsumenta, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe.
 6. Do Umów dotyczących Treści Cyfrowych dostarczanych jednorazowo stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy.
 7. W przypadku Umów dotyczących Treści Cyfrowych, które dostarczane są poprzez konto użytkownika (np. kurs on-line z rocznym dostępem), Konsument otrzyma na adres e-mail przypisany do konta użytkownika informację o zmianie Regulaminu. Konsument może wypowiedzieć Umowę, w ciągu 30 dni od poinformowania go o zmianie, jeżeli zmiana Regulaminu istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do Treści Cyfrowych lub korzystanie z nich.
 8. W przypadku Umów dotyczących Usług Elektronicznych, Konsument otrzyma na adres e-mail związany z daną Usługą Elektroniczną informację o zmianie Regulaminu. Jeżeli Konsument nie akceptuje zmiany Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, np. usuwając konto w Serwisie lub rezygnując z otrzymywania newslettera.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.01.2023. 

Załącznik 1 – pouczenie o odstąpieniu od umowy

Załącznik 2 – formularz odstąpienia od umowy

Załącznik 3 – formularz zgłoszenia reklamacji